WSV Woudrichem

Today30
Yesterday45
This week305
This month1293
Total62198

Who Is Online

1
Online

zaterdag 24 maart 2018 13:08

Weer in Woudrichem

 

Nu moet ik u wel zeggen dat het lezen van notulen niet één van de spannendste bezigheden is. Toch heb ik alle notulen doorgelezen en daarbij aantekeningen gemaakt om te proberen een leesbaar verhaal te maken waaruit u als lezer en uiteraard ikzelf toch enige informatie aan kan ontlenen en wellicht trends uit te kunnen herleiden.

Zoals bij u wellicht bekend, is de vereniging in 1971 opgericht. De oprichtingsdatum was 1 januari 1971, de oprichtingsvergadering is gehouden op 16 april 1971.

Tot 1975 is er alleen sprake van een jaarverslag welke begon in 1973. In dat jaarverslag wordt een samenvattend verslag vermeld van de in dat jaar gehouden bestuursvergaderingen (6x). In 1975 is voor het eerst notulen gevonden van een jaarvergadering. Op 6 juni 1979 zijn er notulen van bestuursvergaderingen aanwezig. Vanaf deze datum ook worden de aan- en afwezige bestuursleden met naam genoemd, echter opmerkelijk niet met functie. Deze wijze van notuleren vind plaats tot de bestuursvergadering van 2 juli 1980. Vanaf dat moment wordt deze moeite niet meer genomen en wordt volstaan met het vermelden als volgt: “Aanwezig: het voltallige bestuur met uitzondering van de heren ………………,

Deze wijze van vermelden houdt men vol tot en met de vergadering van 1 maart 1990.

Na 1990 schakelt men weer over op de vermelding van namen zonder functies.

Deze kennis is niet zo relevant, het is maar dat u het weet.

 

Van de oprichtingsvergadering is geen verslag aanwezig. Wel een lijst met leden in volgorde van aanmelding bestaande uit 27 leden. En een lijst met aspirantleden, ook in volgorde van aanmelding, bestaande uit 170 leden. Voor mij persoonlijk is deze lijst interessant omdat in 2011 toen de vereniging 40 jaar bestond tijdens een bestuursvergadering de vraag was, wie van de huidige leden 40 jaar lid zou zijn. Suus van Straten had mij al eerder op gewezen dat zij en Leendert, haar zoon, lid waren vanaf de oprichting. Enkele oudgedienden in de vereniging twijfelden echter aan deze bewering van Suus. Echter nergens was er enige informatie hieromtrent over te vinden en niemand wist iets met zekerheid te zeggen. Het bestuur besloot Suus het voordeel van de twijfel te geven en beiden de versierselen en cadeau te overhandigen behorende bij 40 jaar lidmaatschap. Waarom kom ik hier nu op terug?

Omdat op de ledenlijst van de oprichting in het dossier ter beschikking gesteld door Cor Viveen een tweetal lijsten voorkomen waarop o.a. staat vermeld dat als 3e lidnummer zich heeft aangemeld Piet van Straten (echtgenoot van Suus), als 4de aangemeld lid, mejuffrouw M van Straten en als 5de aangemeld lid, de jongeheer L. van Straten. Voorwaar Suus heeft bij deze haar gelijk gekregen.

 

Het vervolg van dit verslag zal bestaan uit “highlights”in korte bewoordingen, uit bestuurs- en ledenvergaderingen per jaar te beginnen met 1973.

 

1973 Algemeen

Een clubhuis wordt betrokken door de vereniging, genaamd “De Huig” in de het gebouw De Kazerne. Pal achter de dijk t.h.v. de Vissersdijk.

 

1974 Jaarverslag

In dit jaar wordt voor het eerst melding gemaakt van een jaarlijkse “bejaardentocht”. Bedoeld wordt een tocht met boten van leden en bejaarden uit het “stadje” Woudrichem, die in voorgaande jaren ook al werd gehouden. Naast de eigen schepen voer ook de “Geertrui” van fa. BosKalis mee. Verder wordt melding gemaakt van regelmatig drukbezochte soosavonden. Toen dus wel.

 

1975 Jaarverslag

In dit jaar voor het eerst een verslag met de namen van het bestuur. Misschien toch wel even leuk om de namen te vermelden, dit waren toch waarschijnlijk ook diegenen die in de voorgaande jaren ook in bestuur hebben gezeten en verantwoordelijk waren voor de toch zeker moeilijke pioniersperiode. Achtereenvolgens worden vermeld, de heren: P.J. van Lunteren (voorzitter), A.G. van Beem (vicevoorzitter), P.R. Stigter (secretaris), J. de Jong (penningmeester) en F. Holleman (havencommissaris).

De bejaardentocht was wederom een succes. Weinig animo echter voor de werkdagen. In die tijd dus ook al. Uit latere verslagen blijken dat er ook jaren waren met wel veel animo voor de werkdagen.

 

1976 en 1977

Geen verslagen

 

1978 Jaarverslag

Invoering van de toeristenbelasting door gemeente Woudrichem. In vele jaren daarna lange tijd een hot item, m.n. op de manier van heffing van deze belasting. Omslaan over alle leden uit solidariteitsbeginsel, of aan alleen aan leden buiten Woudrichem woonachtig. De haven wordt uitgebaggerd tot 1,50 m diepte. De havencommissaris maakt de opmerking dat de schepen ieder jaar korter lijken te worden, terwijl het toch echt dezelfde schepen zijn. Gedreigd wordt dat als er geen juiste maten worden opgegeven, de schepen nagemeten zullen worden.

 

1979 Jaarverslag en bestuursverslagen

Wederom een vermelding van een succesvolle bejaardentocht. De opening van de bestuurskamer en sociëteit wordt verricht door de toenmalige voorzitter, geassisteerd door Casje de Stigter. De BTW wordt ingevoerd. Kapstokhaken blijken uit het clubhuis te zijn gestolen? De groepscommandant van de rechercheafdeling van de Rijkspolitie zal langskomen om de passantenbonnen af te halen. Ideeën worden geopperd om met jeugdzeilen te gaan beginnen. (let wel: 1979).

 

1980 Jaarverslag en bestuursverslagen

De bejaardentocht is inmiddels een traditie aan het worden waar men niet meer omheen kan. Hoewel er een tendens is dat de animo van de leden, om hieraan mee te doen, minder wordt. Een gedeelte van de zolder van het clubhuis zal worden verhuurd aan de plaatselijke vogeltjesclub. Het bouwen van een werkkeet op het hellingterrein kan men vergeten. Het gemeentebestuur zal hier geen toestemming voor geven.

De groepscommandant gaat akkoord met een passantenlijst i.p.v. passantenbonnen, wel dient er volgens letterlijke tekst “direct melding te worden gemaakt als er een vreemd figuur de haven binnen loopt”.

Het bestuur gaat akkoord met een kostenverhoging van de borrel en wel naar fl. 1,10.

Het jaarverslag vermeld verder dat de Schapendam éénrichtingverkeer wordt en dat WSV Woudrichem een watersportvereniging is en geen parkeerplaats voor schepen.

 

1981 Jaarverslag en bestuursverslagen

Nog steeds traditioneel een bejaardentocht met dit verschil dat het nu een “ouden van dagentocht” wordt genoemd. Een grote scheepsbrand vindt plaats in de haven, gelukkig zonder persoonlijke ongelukken of schade aan de haven. Jan de Pender wordt de nieuwe havencommissaris. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is één drankje op kosten van de vereniging. Er zijn klachten binnengekomen over het te hard varen tijdens de ouden van dagentocht. Na de sluitingstocht wordt er een “schippersbal” gehouden onder begeleiding van live muziek.

De oude helling met spoorrails was inmiddels afgebroken en voor de eerste keer wordt een boot op de nieuwe helling getrokken. Deze boot “Schuimer” was van de toenmalige voorzitter.

 

1982 Jaarverslag en bestuursverslagen

Het liggeld wordt voor 1982 vastgesteld op fl. 23,00 per m². Een agendapunt uit een bestuursvergadering is: wat moet er gebeuren om het surfen in de hand te houden?

Kennelijk in die tijd een hot item.

Ten aanzien van de bejaardentocht wordt besloten dat alleen “bejaarden”, dus 65 jaar en ouder met deze tocht mee mochten. Gebleken was dat in voorgaande jaren de meeste “bejaarden” in de leeftijdscategorie van 40 – 50 jaar vielen.

 

1983 Jaarverslag en bestuursverslagen

In dit verenigingsjaar is de helling geasfalteerd. De haven van het Gatje wordt officieel geopend.

 

1984 Jaarverslag en bestuursverslagen

In de ledenvergadering wordt verteld dat Rijkswaterstaat maatregelen in voorbereiding heeft om de pleziervaart en vooral het zeilen op de rivieren en ander belangrijk vaarwater voor de binnenvaart zoveel mogelijk te gaan beperken, zo niet te verbieden.

Het pad vanaf de Schapendam naar het voetveer is geasfalteerd. Nog niet bekend is hoe de kostenverdeling zal plaats vinden. Eerder is door de gemeente voorgesteld dat WSV de kosten op zich neemt van het gedeelte vanaf de Schapendam tot aan de trap (parkeerplaats Hoogstraat) en de gemeente het gedeelte vanaf de trap tot aan het voetveer.

 

1985 Jaarverslag en bestuursverslagen

Vanaf dit jaar is Jan de Pender naast de functie van havencommissaris ook voorzitter.

Nog steeds wordt in de notulen van de bestuursvergadering geen namen en functies vermeld. Wel wordt in het agendapunt ALV van de bestuursvergadering van 20 februari 1985 de taakverdeling van het bestuur aangegeven. Deze was als volgt:

Voorzitter en havencommissaris : J. de Pender

Vicevoorzitter en clubhuiscommissaris : I. de Jong

Secretaris en notulist : Karreman

Penningmeester : J. de Jong

Algemene Zaken : Viveen

Redactie clubblad : Faber

7e bestuurslid : nog te zoeken

 

1986 Jaarverslag en bestuursverslagen

WSV Woudrichem sluit zich aan bij het Watersportverbond. Begonnen werd met het vernieuwen van alle steigers, begonnen werd met steiger D, daarna is elk jaar een steiger vernieuwd.

 

1987 Jaarverslag en bestuursverslagen

Nog steeds is het niet duidelijk hoe om te gaan met de toeristenbelasting. Wel of niet omslaan over alle leden (solidariteitsbeginsel) of alleen heffen op niet-inwoners van Woudrichem. Saillant detail hierbij is dat de belasting wordt opgelegd aan de vereniging en niet aan de leden. In een bestuursvergadering wordt verslag gedaan dat wellicht door misleidende aanbevelingen op steiger A iemand een ligplaats heeft gekregen waar we als vereniging in de toekomst niet echt trots op zullen zijn. De tijd zal het leren. Fred van Deemter is 12,5 jaar in functie als havenmeester. Zal gevierd worden met een receptie.

 

1988 Jaarverslag en bestuursverslagen

Het organiseren van de traditionele ouden van dagentocht staat nog steeds hoog op de agenda. In de bestuursvergadering van 6 sept. 1988 valt voor de eerste keer een opmerking over een nieuw clubhuis in de haven. Een idee geopperd door een bestuurslid om de Nieuwjaarsreceptie ludiek op te luisteren door een snorretje en een bolhoed viel bij het overige bestuur in absolute ongenade. Bijna elk jaar werden nieuwe beheerders voor het clubhuis gezocht, die het steeds maar één jaar volgehouden hebben.

 

1989 Jaarverslag en bestuursverslagen

Het bestuur zal uitgebreid worden tot 9 leden. Verder weinig te melden, behalve misschien dat in alle voorgaande verslagen een agendapunt “afdoeningscontrole” voorkwam. Tegenwoordig ook wel “actiepunten” genoemd.

 

1990 Jaarverslag en bestuursverslagen

Besloten wordt het clubhuis “de Huig”, onderdeel van de Kazerne te laten beheren door “t Oude Raethuis”.

Met de komst van een nieuwe secretaris wordt voor het eerst weer in de verslagen van bestuursvergaderingen onder agendapunt “Aanwezig” namen van de bestuursleden genoemd.

 

Wordt (misschien) vervolgd

 

Wim van den Boom

 

Met dank aan Cor Viveen voor het ter beschikking stellen van de administratie periode 1971 tot 1990 en Jan de Pender voor de nodige aanvullingen

Copyright © WSV Woudrichem 2013. Alle rechten voorbehouden.